Oeuvre per regio

I Leeuwarden

II Menaldumadeel

III Harlingen en Franeker

IV Sneek en omgeving

V Gaasterland

VI Heerenveen en Joure

VII Stellingwerven

VIII Beetsterzwaag

IX Trynwâlden

X Kollum en omgeving

XI Westerkwartier

XII Appingedam

XIII Slochteren en omgeving

XIV Winschoten en omgeving

XV Harkstede en omgeving

XVI Groningen 

XVII Eelde en Paterswolde

XVIII Kop van Drenthe

XIX Zuidlaren

XX Assen

 

Het grootste deel van het oeuvre van Roodbaard ligt in Friesland. Friesland was tot aan halverwege de twintigste eeuw bekend als pachtprovincie. Al in de Middeleeuwen kwam een belangrijk deel van de vruchtbare kleigronden in het bezit van adellijke families. Deze families hadden grote invloed op het alledaagse leven in de gebieden waar ze grootgrondbezitters waren. Ze bekleedden belangrijke posities in het bestuur, de rechtspraak, en bijvoorbeeld de kerk.

Deze families woonden in stenen huizen, de stinzen. De stinzen waren in eerste instantie functioneel ingericht, om de familie en de naaste omgeving te beschermen tegen vijanden van buitenaf. Vanaf de zestiende eeuw veranderden de woningen in huizen die meer comfort boden en gezag representeerden. Adellijke families beconcurreerden elkaar met hun aanzienlijke buitens. Ook de tuinen speelden hierin een belangrijke rol. Deze ontwikkeling zien we verdergaan in de achttiende en negentiende eeuw.

In Friesland zijn vooral in Westergo en het noordelijke deel van Oostergo staten en stinzen te vinden. De zuidelijke wouden werden pas aantrekkelijk voor voorname families op het moment dat op grote schaal, systematisch de venen werden afgegraven. De gronden werd vervolgens bebost en kregen zodoende een aantrekkelijk landschappelijk karakter en vestigingsklimaat. Voor de families was het gezien hun bemoeienissen met de verveningen en bosbouw belangrijk om in de omgeving een woonhuis te bezitten.

In de periode 1780-1820 veranderde het een en ander in de wooncultuur van de Friese elite, als gevolg van veranderingen in stijl en smaak. Huizen en tuinen werden opnieuw gebouwd, of ingrijpend gewijzigd. Daarnaast voltrokken er veranderingen op sociaal gebied; de adel was niet langer alleen invloedrijk, ook de bovenlaag van de bevolking zette de toon. Een belangrijk deel van deze rijke burgers werd vertegenwoordig door (eigenerfde) grietmannen. Daarnaast bestond deze groep uit hoge ambtenaren, stadsregenten en rijke kooplieden.

Friesland kent een aantal gebied waar nog altijd een concentratie van buitenplaatsen zichtbaar is, zoals de gebieden rond Beetsterzwaag, Oranjewoud en de Trynwâlden. In het verleden vestigden zich hier de bovenlaag van de Friese bevolking. De buitens in deze gebieden werden aan het einde van de achttiende en begin van de negentiende eeuw gewijzigd. Roodbaard heeft hier een belangrijke rol in gehad.

 

 

« vorige pagina